لايحه قانوني راجع به آماده بخدمت نمودن مستخدمين رسمي شاغل كه پرونده استخدامي آنها تحت رسيدگي كميته پاكسازي است

شماره 4996 22/4/1359

سازمان امور اداري و استخدامي كشور
لايحه قانوني راجع به آماده بخدمت نمودن مستخدمين رسمي شاغل كه پرونده استخدامي آنها تحت رسيدگي كميته پاكسازي است كه درجلسه مورخ 4/4/59 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد .

ماده واحده – وزراء ورؤساي مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداران ميتوانند مستخدمين رسمي شاغل مشمول قانون استخدام كشوري را كه پرونده استخدامي آنان تحت بررسي كميته پاكسازي سازمان متبوع آنان موضوع لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در وزارتخانه ها ودانشگاهها و بانكها و كأسسات و شركتهاي دولتي ، و اصلاحات بعدي آن يا درمرحله تجديد نظر بر اساس قانون مذكور است در صورتيكه مقتضيات اداري ايجاب نمايد ويا درادامه خدمت آنها به مصلحت سازمان متبوع مستخدم تشخيص داده نميشود با اعلام كميته مربوط تا زمان صدور رأي قطعي درباره آنان آماده بخدمت كنند .
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10324 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/05/15 :تاريخ ابلاغ 1359/04/04 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران