اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي


شماره 34522 16/10/1374
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كه مطابق نامه شماره 26819 /1 مورخ 10/4/74 دفتر مقام معظم رهبري به طور رسمي به تنفيذ معظم له رسيده به پيوست جهت درج در آن روزنامه ايفا مي گردد معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ـ سيد عطا ا. . . مهاجراني
شماره 26819 /1 10/4/1374
جناب آقاي مهندس مير سليم
وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي
با سلام ،
اساسنامه ي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به استحضار مقام معظم رهبري « مد ظله العالي » رسيد ، مقرر فرمودند :
« اينجانب با توجه به حسن ظني كه به تصويب كنندگان اين اساسنامه دارم با تاسيس اين سازمان و اجراي اساسنامه آن به طور رسمي موافقت مي كنم »
مراتب جهت اقدام مقتضي به اطلاع مي رسد .
دفتر مقام معظم رهبري ـ محمدي گلپايگاني
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه :
به منظور ايجاد تمركز در مديريت و برخورداري از سياستگذاري واحد و هماهنگي در فعاليتهاي فرهنگي ، تبليغي خارج از كشور و نيز استفاده بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود ، بنا به پيشنهاد جمعي از مسئولان فرهنگي كشور و تصويب شوراي عالي تبليغات خارجي و تاييد مقام معظم رهبري آن بخش از نهادها ، موسسات دولتي و عمومي كه در خارج از كشور فعاليت فرهنگي ـ تبليغي دارند در يكديگر ادغام و سازمان واحدي با نام « سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي » كه در اين اساسنامه اختصاراً « سازمان » ناميده مي شود تشكيل مي شود .
فصل اول ـ كليات :
ماده 1 ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل رسما وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري و تصميمات شوراي عالي با رعايت سياست خارجي نظام ، منحصرا بر طبق اين اساسنامه فعاليت مي كند و شمول قوانين و مقررات عمومي دولت بر آن مستلزم ذكر نام خواهد بود .
تبصره :
آئين نامه اجرائي نحوه تامين هماهنگي بين سازمان و وزارت امور خارجه با همكاري آن وزارت تهيه و به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد .
ماده 2 ـ اهداف سازمان :
1 ـ احيا و گسترش تفكر و معارف اسلامي در جهان به منظور بيداري مسلمانان و ابلاغ پيام اسلام راستين به جهانيان .
2 ـ آگاهي جهانيان نسبت به مباني و اهداف و مواضع انقلاب اسلامي و تبيين جايگاه آن براي مردم جهان .
3 ـ گسترش مناسبات فرهنگي با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان .
4 ـ تقويت و تنظيم مناسبات فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با ساير كشورهاي سازمانهاي فرهنگي .
5 ـ عرضه صحيح فرهنگ و تمدن ايران و ويژگي هاي فرهنگي ، جغرافيايي و تاريخي آن .
6 ـ فراهم آمدن زمينه هاي وحدت ميان مسلمانان و تشكيل جبهه واحد بر اساس اصول مسلم اسلامي .
7 ـ مقابله فكري با فرهنگ ضد ديني ، ضد اسلامي و ضد انقلابي و آگاه كردن مسلمان نسبت به توطئه هاي تفرقه انگيز دشمنان از حقوق مسلمانان .
8 ـ رشد و ارتقا و اصلاح وضع فرهنگي ، تبليغي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي مسلمان بويژه پيروان اهل البيت عليهم السلام در جهان .
ماده 3 ـ وظايف سازمان :
الف ـ سياست گذاري ، برنامه ريزي ، هدايت ، نظارت و هماهنگي :
1ـ سياستگذاري و هماهنگي كليه فعاليتهاي فرهنگي تبليغي در خارج از كشور .
2 ـ هدايت ، نظارت و پشتيباني فعاليتهاي فرهنگي بخش غير دولتي در خارج از كشور .
3 ـ نظارت بر حسن اجراي موافقت نامه ها و برنامه مبادلات فرهنگي ، هنري و تبليغي با ساير كشورها .
4 ـ هدايت و حمايت مادي و معنوي از شخصيتها ، انجمن ها و تشكل هاي اسلامي و مردمي خارج از كشور و نظارت بر فعاليت هاي آنان .
5 ـ برنامه ريزي فرهنگي و تبليغي براي ايرانيان و علاقه مندان به فرهنگ و تمدن اسلامي و ايراني در خارج از كشور .
6 ـ تعيين ضوابط و مقررات ناظر بر تهيه و انتشار كتب ، نشريات و ساير محصولات فرهنگي تبليغي براي خارج از كشور و نظارت بر حسن اجراي آن .
ب ـ فعاليتهاي مطالعاتي و تحقيقاتي :
1 ـ مطالعه و بررسي به منظور شناخت شيوه هاي مطلوب معرفي علوم ، معارف ، فرهنگ و تمدن اسلامي و ايراني .
2 ـ انجام و مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين المللي و حمايت از پروژه هاي اسلامي بويژه در زمينه شناخت اديان ، فرق ، فرهنگ ملل و ساختار جريان هاي فكري جوامع مختلف .
3 ـ شناخت جمعيتها ، انجمنها و شخصيتهاي فرهنگي و مذهبي جهان بويژه كشورهاي اسلامي .
ج ـ امور اجرائي :
1 ـ ايجاد زمينه و هماهنگي براي عقد موافقت نامه و قراردادهاي لازم به منظور مبادلات فرهنگي ، علمي ، آموزشي ، هنري ، سينمايي ، جهانگردي ، خبري ، مطبوعاتي ، ورزشي و امدادي و در صورت شركت در جلسات سازمان هاي فرهنگي منطقه اي و بين المللي با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط .
2 ـ همكاريهاي فرهنگي و تبليغي با مراكز اسلامي و فرهنگي ساير كشورها و سازمانهاي منطقه اي و بين المللي .
3 ـ كمك به ايجاد گسترش فعاليتهاي حوزوي و دانشگاهي در خارج از كشور .
4 ـ ايجاد ، توسعه و اداره كليه امور نمايندگيهاي فرهنگي ايران و مراكز اسلامي و فرهنگي وابسته به جمهوري اسلامي در خارج و تعيين نمايندگي فرهنگي و تبليغي و نظارت بر اجراي وظايف آنها .
5 ـ گزينش ، آموزش ، سازماندهي و اعزام مبلغ و مربي ديني به خارج از كشور .
6 ـ برگزاري گردهم آئيها ، جشواره ها و نمايشگاههاي فرهنگي و تبليغي و مراسم عمومي در خارج از كشور .
7 ـ اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و تقويت كرسيهاي زبان فارسي .
8 ـ تاليف ، ترجمه و انتشار كتب و نشريات مناسب به منظور معرفي علوم ، معارف ، فرهنگ و تمدن اسلامي و ايراني و تبادل فرهنگي با ساير كشورها .
ماده 4 ـ مدت سازمان نامحدود است .
ماده 5 ـ مركز سازمان در تهران است و سازمان مي تواند براساس مفاد اين اساسنامه و اهداف فرهنگي و تبليغي جمهوري اسلامي ايران ، به تاسيس نمايندگي و توسعه فعاليتهاي خود در خارج از كشور، اقدام نمايد .
ماده 6 ـ با تصويب اين اساسنامه و تنفيذ از سوي مقام معظم رهبري آن بخش از اختيارات ، وظايف و امكانات انساني و مادي و اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، وزارت امور خارجه و سازمان تبليغات اسلامي كه به فعاليت هاي فرهنگي تبليغي در خارج از كشور مربوط است ، به سازمان منتقل مي شود و هيچيك از دستگاههاي دولتي يا سازمانهايي كه از كمكهاي دولت استفاده مي كنند راسا مجاز به انجام فعاليت فرهنگي تبليغي در خارج از كشور نمي باشند .
تبصره 1 ـ كليه نهادها و موسسات غير دولتي مكلفند فعاليتهاي فرهنگي تبليغي خود در خارج از كشور را با هماهنگي سازمان به انجام برسانند .
تبصره 2 ـ سازمان مي تواند در صورت ضرورت و با تصويب شوراي عالي بخشي از فعاليتها و امور اجرائي خود در خارج از كشور را به ساير
دستگاهها و نهادها واگذار نمايد .
ماده 7 ـ مجمع جهاني اهل بيت (ع) مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي ضمن حفظ هويت خود به سازمان منتقل و كليه وظايف اجرائي خارجي آن از طريق سازمان انجام مي شود .
ماده 8 ـ منابع مالي سازمان عبارتند از
1 ـ كمك دولت از محل اعتبارات عمومي در رديف مستقل بودجه ساليانه كل كشور .
2 ـ درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي سازمان در خارج از كشور .
3 ـ كمك بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي .
4 ـ كمك هاي دريافتي از محل وجوه شرعيه .
5 ـ ساير درآمدهايي كه منبع آن به تصويب شوراي عالي سازمان برسد .
فصل دوم ـ اركان :
ماده 9 ـ اركان سازمان عبارتند از :
1 ـ شوراي عالي .
2 ـ رييس سازمان .
ماده 10 ـ تركيب شوراي عالي :
شوراي عالي مركب از 11 عضو به شرح زير مي باشد كه با حكم مقام معظم رهبري منصوب مي شوند :
الف ـ سه نفر از شخصيت هاي علمي و فرهنگي به انتخاب معظم له .
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رييس شورا )
ج ـ وزير امور خارجه .
د ـ رييس سازمان تبليغات اسلامي .
وـ دبير كل مجمع التقريب (ع)
زـ دبير كل مجمع اهل البيت (ع)
ح ـ معاون روابط بين المللي دفتر مقام معظم رهبري .
ط ـ رييس سازمان .
ماده 11 ـ اختيارات و وظايف شوراي عالي :
1 ـ بررسي و تعيين سياست ها و راهبردهاي كلي حاكم بر امور و فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي خارج از كشور .
2 ـ بررسي و تصويب طرحها و برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت سازمان .
3 ـ بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه و منابع قابل تخصيص .
4 ـ اظهار نظر در مورد پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر معرفي رييس سازمان .
5 ـ نظارت بر حسن اجراي سياست ها و ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي فرهنگي و تبليغي سازمان در خارج از كشور .
تبصره :
شوراي عالي مي تواند به منظور نظارت بر فعاليتها و برنامه هاي سازمان از وجود افراد صاحبنظر و با صلاحيت به عنوان بازرس استفاده نمايد .
رييس سازمان موظف است تسهيلات لازم را براي حسن اجراي وظايف آنان فراهم آورد .
ماده 12 ـ تشكيل جلسات شورا :
شوراي عالي سازمان هر دو ماه يك بار تشكيل جلسه خواهد داد و در صورت لزوم جلسات فوق العاده با پيشنهاد رييس سازمان يا هر يك از اعضا و تاييد رييس شورا برگزار مي شود .
ماده 13 ـ جلسات شورا با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و مصوبات آن با اكثريت آرا حاضر و حداقل 5 راي معتبر خواهد بود .
تبصره : در غياب رييس شورا يكي از اعضا به انتخاب شورا عهده دار اداره جلسه خواهد بود .
ماده 14 ـ ترتيب انتخاب رييس سازمان :
رييس سازمان از بين شخصيتهاي فرهنگي كشور كه مدير و مدبر و آشنا به مسايل بين المللي باشد از سوي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشنهاد و پس از تاييد شوراي عالي و موافقت مقام معظم رهبري با حكم وزير فرهنگ و ارشاد براي مدت سه سال منصوب مي شود . تجديد انتخاب وي بلامانع است .
تبصره :
رييس سازمان در صورت استعفا يا اتمام دوره تصدي تا تعيين رييس جديد كماكان عهده دار مسئوليت هاي محوله در اساسنامه خواهد بود .
ماده 15 ـ اختيارات و وظايف رييس سازمان :
1 ـ تهيه و تنظيم خطوط مشي و سياست هاي كلي حاكم بر امور و فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي خارج از كشور و ارايه به شوراي عالي .
2 ـ تهيه و تنظيم طرحها و برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت براي پيشنهاد به شوراي عالي .
3 ـ تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه فعاليتهاي سازمان و پيشنهاد به شوراي عالي .
4 ـ تهيه و پيشنهاد ساختار سازماني و تشكيلات تفصيلي سازمان و هر گونه تغيير يا اصلاح بعدي در آن به سازمان امور اداري و استخدامي كشور جهت بررسي و تاييد .
5 ـ تهيه و تنظيم آئين نامه استخدامي و مالي سازمان اجراي آن پس از كسب موافقت مراجع قانوني ذي ربط .
6 ـ نصب و عزل ، معاونان و مديران سازمان .
7 ـ اجراي مصوبات و تصميمات شوراي عالي .
8 ـ امضا موافقت نامه ها و قراردادهاي داخلي و خارجي به نمايندگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در چهار چوب وظايف سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
9 ـ اداره امور سازمان .
10 ـ ارايه گزارش هاي دوره اي و موردي از عملكرد سازمان به شوراي عالي .
11 ـ عقد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي و نمايندگي سازمان در مراجع اداري و قضايي و انتخاب وكيل با حق توكيل تا يك درجه و پايان به دعاوي از طريق مصالحه يا ارجاع به داوري .
تبصره :
رييس سازمان در مقابل و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مسئول است و در كليه مواردي كه بر طبق اين اساسنامه به عهده وي گذاشته شده است پاسخگو خواهد بود .
فصل سوم ـ امور مالي :
ماده 16 ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال آغاز مي شود و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد .
ماده 17 ـ دارايي هاي سازمان عبارتند از :
1 ـ كليه اموال و دارايي هاي منقول كه به موجب تصويب اساسنامه و تاسيس سازمان و ادغام فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي خارج از كشور از وزارتخانه ها ، سازمان ها يا موسسات دولتي به سازمان انتقال مي يابند .
2 ـ دارايي ها و اموالي كه از محل سرمايه گذاري براي تاسيس سازمان ، به دست مي آيد .
3 ـ دارايي ها و اموال ناشي از كمك هاي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي .
4 ـ ساير دارايي ها و اموال ناشي از فعاليتهاي جاري سازمان .
ماده 18 ـ كليه اسناد و اوراق مالي سازمان از محل اعتبارات دولتي با امضاي مشترك رييس سازمان و ذي حساب يا كساني كه از طرف ايشان حق امضا دارند ، اعتبار خواهد داشت .
ماده 19 ـ رييس سازمان موظف است بودجه پيشنهادي سالانه را تا پايان شهريور ماه هر سال به شوراي عالي تقديم كند .
ماده 20 ـ سازمان به منظور انجام فعاليت هاي خود مي تواند نسبت به تاسيس و اداره شركت ها و موسسات وابسته با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد .
ماده 21 ـ گزارش هاي مالي سالانه و ترازنامه شركت ها و موسسات وابسته متعلق به هر سال مالي تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد تنظيم و تقديم خواهد شد .
شوراي عالي ظرف يك ماه گزارش هاي مالي را بررسي و پس از تاييد صورتهاي مالي ، آن تصويب مي رساند .
ماده 22 ـ هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه به پيشنهاد رييس شورا و تصويب دوسوم اعضا شوراي عالي خواهد بود .
ماده 23 ـ اين اساسنامه پس از اصلاحات لازم در سه فصل و 23 ماده و 5 تبصره تنظيم و بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ 30/8/1374 به تصويب شوراي عالي رسيد .

:شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/08/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران