هيئت رسيدگي به تخلفات اداري درمقام رسيدگي تجديدنظرمجاز به تشديد شاكي نيست .


تاريخ 5/11/68 شماره دادنامه 104 كلاسه پرونده 68/40
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه مرادازتجديدنظرنسبت به آراءهيئتهاي بدوي منحصرا رسيدگي به اعتراضات شاكي ازحيث تضييع حق اومي باشدوآراءهيئتهاي بدوي به فرض عدم انطباق بامقررات درصورت عدم اعتراض شاكي قطعي و لازم الاجراءاست لذا تشديدمجازات شاكي درمقام تجديدنظرخواهي براساس قانون رسيدگي به تحلفات اداري مصوب 9/12/62موقعيت قانوني نداشته و دادنامه شماره 412-21/10/67صادره ازشعبه ششم ديوان كه مويداين معنااست مطابق باموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي وفق قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درموارد مشابه براي شعب ديوان و مراجع مربوطه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/68/40 2/5/1369
تاريخ 15/11/68 شماره دادنامه 104 كلاسه پرونده 68/40

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : رابط ومسئول هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش وپرورش .
موضوع شكايت : اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه ششم وهفتم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف شعبه ششم ديوان عدالت اداري دررسيدگي به پرونده كلاسه 65/269موضوع شكايت خانم مهين غفاري ،بطرفيت اداره كل آموزش وپرورش استان كردستان بخواسته :اعاده بكاربشرح دادنامه شماره 412-21/10/67 چنين راي صادرنموده است :شاكيه ضمن راي شماره 68-24/9/63هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري به بازخريدسنوات خدمت محكوم وپرونده درهيئت تجديدنظرمطرح وهيئت مذكوربالحاظ صراحت ماده 17قانون هيئت رسيدگي به تخلفات اداري راي مورداعتراض شاكيه رانقض ومجددابه هيئت بدوي اعاده مي نمايدكه اين بارهيئت بدوي مبادرت به صدورحكم انفصال دائم از خدمات دولتي مي نمايدكه صرفنظرازصراحت ماده وكيفيت اتهام چون هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري درزمان قانون حاكم برزمان صدورراي حق تشديد مجازات رانداشته است فلذانظربه مراتب فوق شكايت شاكي واردتشخيص و راي به نقض شكلي راي موردشكايت وطرح قضيه درهيئت تجديدنظررسيدگي به تخلفات اداري صادرواعلام مي گردد.
ب شعبه هفتم ديوان دررسيدگيبه پرونده كلاسه 66/40موضوع شكايت آقاي اسحق نجات مقدم بطرفيت هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري آموزش وپرورش استان گيلان ،بشرلاح دادنامه شماره 797مورخ 27/11/67چنين راي صادرنموده است :شاكي درهيئت بدوي به بازخريدخدمت محكوم شده ودتجديد نظربه لحاظ عدم رعايت قانون راي صادره نقض وبه هيئت بدوي جهت رسيدگي مجدداعاده شده كه دررسيدگي مجددشاكي به انفصال دائم محكوم شده است .نظربه اينكه دررسيدگي وصدورراي تخلفي ازمقررات مشهودنيست عليهذاراي صادره خالي ازهرگونه ايرادواشكال قانوني تشخيص وحكمبه ردشكايت شاكي صادرو اعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وملاحظه سوابق بشرح آتي به اتفاق آراءمبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13236-23/5/1369
2

104 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1369/05/23 :تاريخ ابلاغ 1368/11/05 :تاريخ تصويب
ابلاغ
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران