در صورتي كه مستخدم رسمي به محلي غيرازمحل ثابت خودبراي طي دوره آموزشي ياكارآموزي حين خدمت اعزام گرددازمصاديق ماموريت موقت محسوب و مستحق دريافت فوق العاده روزانه است .


تاريخ 27/2/69 شماره دادنامه 45 كلاسه پرونده 68/10
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
بصراحت بند (پ ) ماده 11 وبند (ث ) ماده 124 قانون استخدام كشوري اعزام مستخدم دولت براي طي دوره هاي آموزشي ياكارآموزي درداخل كشورازمصاديق ماموريت موقت است كه چون مستخدم دولت طبق قانون مكلف به اطاعت ازدستورمقام صلاحيت داردراين زمينه وانجام وظيفه بر اساس آن مي باشدلذادرصورتي كه محل طي دوره آموزشي ياكارآموزي حين خدمت خارج ازمحل خدمت ثابت مستخدم باشدموردمشمول حكم مقرردربند(ث )ماده 39قانون مذكوردرباب ضرورت پرداخت فوق العاده روزانه خواهدبود.بنابر اين مندرجات بخشنامه شماره 5/10336-49188 مورخ 28/12/1362 وزارت اموراقتصادي ودارائي درقسمتي كه نافي حق استفاده ازفوق العاده روزانه درمورداعزام مستخدم دولت براي طي دوره آموزشي ياكارآموزي حين خدمت در خارج ازمحل ثابت خدمت مستخدم مي باشد مغايرقانون است و ابطال مي شود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/68/10 7/4/1369
تاريخ 27/2/69 شماره دادنامه 45 كلاسه پرونده 68/10

مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي مسعودفنوني
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه 5/10336-49188مورخ 28/12/62 وزارت اموراقتصادودارائي .
مقدمه : شاكي طي نامه تقديمي به ديوان اعلام داشته است :بخشنامه شماره 5/10336-49188مورخ 28/12/62مراازدريافت حق قانوني خودمحروم نموده است .چون به استنادماده 124قانون استخدام كشوري كه مي گويدمستخدم رسمي را منحصرامي توان دريكي ازحالات زيركه ذكرمي شودقراردادوقراردادن مستخدم درغيراين حالات غيرقانوني است ."حال اشتغال ،مرخصي ،معذوريت ، آماده بخدمت ،ماموريت ،خدمت زيرپرچم و..."كه بند(ث )همين ماده مي گويد"حال ماموريت وآن وضع مستخدمي است كه بطورموقت مامورانجام وظيفه اي غيرازوظيفه اصلي ثابت سازمان خودگرديده ياازطرف وزارتخانه ياموسسه متبوع براي طي دوره آموزشي ياكارآموزي ياخدمت دريكي ازموسسات موضوع بند(پ )ماده 11قانون استخدام كشوري كه مي گويداعزام مستخدم براي طي دوره آموزشي ياكارآموزي درداخل ياخارج ازكشورماموريت مي باشدونيزبه استنادبند(ث )ماده 39قانون استخدام كشوري كه اعلام نموده است : فوق العاده ماموريت روزانه درقبال روزهائي كه مستخدم خارج ازمحل كارخود انجام وظيفه مي كندقابل پرداخت است .لذاچون بخشنامه مزبورخلاف نص صريح موادقانونهاي ذكرشده مي باشدلذاتقاضاي لغوآن رادارد.باانجام تبادل لايحه نماينده قضائي وزارت اموراقتصادودارائي طي نامه شماره 10273-91 مورخ 27/12/68باارسال نامه مديركل كارگزيني وزارت اموراقتصادودارائي مبادرت به پاسخگوئي نموده دنامه مديركل كارگزيني آمده است :شاكي جهت انتصاب به پست كمك مميزي كه منجربه غييررشته شغلي وي مي گرديدملزم به گذرانيدن دوره آموزش بوده است درحالي كه به استنادماده 1آئيننامه فوق العاده روزانه موضوع بند(ث )ماده 39قانون استخدم كشوري فوق العاده روزانه درداخل كشوربه مستخدميني كه بعنوان ماموريت جهت انجام وظيفه موقت به خارج ازمحل اعزام مي شوندقابل پرداخت است .ازطرفي براساس قسمت آخربخشنامه 5/10336-49188مورخ 28/12/62وزارت متبوع موافقت با طي دوره آموزش اين قبيل كارمندان بدون پرداخت فوق العاده ماموريت صورت گرفته است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13232-18/5/1369
2

45 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1369/05/18 :تاريخ ابلاغ 1369/02/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران