بازنشستگي در بانكها


تاريخ 23/9/68 شماره دادنامه 88 كلاسه پرونده 68/56
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :هرچندكه بموجب صدرتبصره ذيل ماده 97آئيننامه استخدامي مشترك بانكها،بانك مخيراست مستخدميني راكه حداقل 20سال سابقه پرداخت كسوربازنشستگي داشته باشندياتعهدآن رابراساس مواردمندرج در اين آئيننامه نموده باشندباتصويب به اتفاق آراءهيئت مديره بازنشسته نمايدمع الوصف اومجموع تبصره مذكوراين امركه بمدت خدمت اين قبيل مستخدمين فقط دراحتساب حقوق بازنشستگي آنان پنجسال بدون پرداخت كسور بازنشستگي افزوده مي شودبايستي باتصويب به اتفاق آراءهيئت مديره باشد، استنباط نمي گردد.لذامفادراي شعبه هشتم كه مفيداين معنااست ،مطابق قانون تشخيص وتائيدمي شود.اين راي وفق ماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/68/56 2/11/1368
تاريخ 23/9/68 شماره دادنامه 88 كلاسه پرونده 68/56

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :بانك ملي ايران
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هشتم وسوم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف شعبه هشتم درپرونده كلاسه 63/76موضوع شكايت آقاي حسن پيغمبري بطرفيت :بانك ملي ايران ،بخواسته :اجراي تبصره ماده 97 آئيننامه استخدامي مشترك بانكهابه شرح دادنامه 68/84-23/2/68چنين راي صادرنموده است :باتوجه به تاريخ تولد12/11/1313وتاريخ بازنشستگي 1/7/61وسنين خدمت 26سال آقاي حسن پيغمبري وپاسخ طرف شكايت ،ملاحظه مي شودكه نامبرده شرط سني بازنشستگي درماده 97آئيننامه استخدامي مشترك بانكهارانداشته وبراساس تبصره ماده مذكوربازنشسته گرديده است ،به اين جهت وباعنايت به صراحت تبصره ماده مذكوركه مقررگرديده "به مدت خدمت اين قبيل مستخدمين فقط دراحتساب حقوق بازنشستگي پنج سال بدون پرداخت كسوربازنشستگي افزوده مي شود"محروميت مشاراليه ازارفاق مزبوربه عذر اينكه ازمفادتبصره يادشده ،صراحتاالزام بانك به ارفاق پنج سال استنباط نمي گردد،محمل قانوني ندارد،شكايت وارداست .لذاحكم به اجراي مفاد تبصره موردبحث درشكايت شاكي بارعايت سايرمقررات قانوني صادرمي شود
ب - شعبه سوم درپرونده كلاسه 67/122موضوع شكايت آقاي عبدالله طيري بطرفيت بانك ملي ايران بخواسته :رعايت تبصره ماده 97آئيننامه مشترك بانكهادرموردارفاق پنج سال به شرح دادنامه شماره 419-18/5/68چنين راي صادرنموده است :چون ارفاق پنجسال درمورداعطاي بازنشستگي به كاركنان بانكها،طبق تبصره ماده 97آئيننامه مشترك بانكها،اختيارات مسئولين مربوط بوده والزامي نمي باشد،لذاخواسته شاكي وجاهت وموقعيت قانوني نداردوبه ردشكايت اظهارنظرمي شود.
بااعلام تعارض آراءيادشده ازسوي بانك ملي ايران بشرح نامه شماره 4/1/9524-17/7/1368هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13098-26/11/1368
2

88 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1368/11/26 :تاريخ ابلاغ 1368/09/23 :تاريخ تصويب
نيابت قضائي
دعوي اصل طلاق
وجه التزام
پذيره
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران