اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و موسسات پژوهشي دولتي مجازند در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاداسلامي تدريس نمايندوبخشنامه وزارت علوم كه مغاير بااين موضوع ميباشد ابطال ميگردد.


تاريخ 24/12/1368 شماره دادنامه 117و116و115و118

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي ديوان : نظربه تبصره 1 ازماده واحده قانون تاييد رشته هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 14/2/67 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر ميدارد:
"اعضاءهيئت علمي دانشگاههاوموسسات پژوهشي دولتي مجازنددروقت آزادخود در دانشگاه آزاداسلامي تدريس نمايند."
چون بند1 ازبخشنامه شماره 27686/ومورخه 15/11/68صادره ازطرف وزيرمحترم فرهنگ وآموزش عالي وبند1بخشنامه شماره 28831/11مورخه 1/12/68 صادره ازطرف مديركل دفتروزارتي وزارت فرهنگ وآموزش عالي خلاف اطلاق تبصره 1 فوق الذكرهستندوباتوجه به اينكه بموجب بخشنامه نمي توان قانون مقيد و مضيق نمود مخالف قانون تشخيص وبه استنادماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردند.
بنددوم بخشنامه هاي يادشده به دليل اندراج كلمه "قرارداد"درمتن تبصره 2 قانون واينكه رئيس دانشگاه ياموسسه مربوطه يامقام ذيصلاح ديگر ضمن تنظيم و انعقاد قرارداد، شروط وترتيبات استفاده ازامكانات و تجهيزات ووسايل دانشگاهي راتعيين وتبيين خواهندنمودمخالف قانون تشخيص داده نشد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/68/91 18/1/13689
تاريخ 24/12/1368 شماره دادنامه 117و116و115و118
كلاسه پرونده 68/91-68/96-68/98-68/99

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي داودابراهيمي ،شهرام وزيري ،وحيداحمدي ،علي موحدي ساوجي
طرف شكايت :وزارت فرهنگ وآموزش عالي
موضوع شكايت :اعلام مغايرت بخشنامه شماره ؟؟2768/ومورخ 15/11/68 وزيرفرهنگ وآموزش عالي باماده واحده قانون تائيدرشته هاي دانشگاهي دانشگاه آزاداسلامي مصوب 14/2/67مجلس شوراي اسلامي وتقاضاي ابطال بخشنامه هاي موصوف .
مقدمه :شكات بشرح دادخواستهاي تقديمي به ديوان اعلام داشته اندوزير محترم فرهنگ وآموزش عالي باصدوربخشنامه 27686/و-15/11/68اشتغال اعضاي هيئت علمي تمام وقت دانشگاههاوموسسات آموزش عالي رابه امر تدريس درموسسات آموزش عالي غيردولتي به موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالي منوط ومشروط نموده است .درصورتي كه اين شرط والزام مغاير تبصره يك قانون تاييد رشته هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 14/2/67مجلس شوراي اسلامي مي باشد.همچنين دربند2اين بخشنامه استفاده ازامكانات ، تجهيزات ووسائل آزمايشگاهي هريك ازدانشگاههاوموسسات آموزش عالي وپژوهشي توسط موسسات غيردولتي به موافقت وزارت فرهنگ وآموزش عالي مشروط گرديده واين شرط والزام باتبصره 2قانون مذكورمغايرت داردهم چنين مديركل دفتروزارتي وزارت فرهنگ وآموزش عالي برخلاف مفادماده واحده قانون تائيدرشته هاي دانشگاهي دانشگاه آزاداسلامي مصوب 7/2/67 مجلس شوراي اسلامي طي بخشنامه شماره 28831/11مورخ 1/12/68به دانشگاه متبوعه اعلام نموده كه اشتغال اعضاي هيئت علمي تمام وقت دانشگاههاو موسسات آموزش عالي به امرتدريس درموسسات آموزش عالي واستفاده از امكانات وتجهيزات ووسائل آزمايشگاهي هريك ازموسسات آموزش عالي ويا پژوهشي وابسته درموردموسسات غيردولتي موكول به كسب موافقت وزارت فرهنگ وآموزش عالي مي باشدباتوجه به اينكه اجراي بخشنامه مذكورموجب تضييع حقوق هيئت علمي كه دروقت آزادخوددردانشگاههاي غيردولتي به تدريس اشتغال دارندخواهدشدوكليه دانشجويان دانشگاههاوموسسات آموزش عالي غيردولتي رامواجه باضرروزيان جبران ناپذيري خواهدنمود.لذا تقاضاي ابطال بخشنامه هاي مذكوررادارد.باانجام تبادل لايحه مديركل دفتر وزارتي وزارت فرهنگ وآموزش عالي درمقام پاسخ بشرح لايحه شماره 30546/11 21/12/1368اعلام داشته است ،طبق آئيننامه استخدامي كليه اعضاي هيئت علمي مكلفندبطورتمام وقت دردانشگاههاوموسسات آموزش عالي خدمت نمايندونيزآن تعدادازاعضاءهيئت علمي كه ازمزاياي قانون استفاده از خدمت خارج ازوقت اداري اعضاءهيئت علمي واعضاي غيرهيئت علمي دانشگاههاوموسسات آموزش عالي كشورمصوب 7/5/65مجلس شوراي اسلامي استفاده مي نمايندبموجب تبصره 11ماده واحده قانون مذكوركه مقرمي دارد "استفاده كنندگان ازاين قانون "كه 45ساعت قراردادبسته اند"حق كار انتفاعي درسايردستگاههاي دولتي وغيردولتي راندارندمگردرروزواوقات تعطيل رسمي وياوقت اداري خارج ازنيازدانشگاه وموسسه آموزش عالي مربوطه "نمي توانندباتوجه به نص صريح قانون موصوف درساعات موظف در موسسات ودانشگاههاي ديگربكاراشتغال داشته باشندبراين اساس بخشنامه شماره 28831/11-1/12/68حسب الامرمقام عالي وزارت جايگزين بخشنامه 27686/و-15/11/67گرديده وباصدوربخشنامه اخيرموردي براي طرح شكايت باقي نمانده ،لذاردآن موردتقاضااست .هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضور روساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وملاحظه سوابق بشرح آتي به اتفاق آراء مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13155-13/2/1369
2

118 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1369/02/13 :تاريخ ابلاغ 1368/12/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران