مستخدم با برائت و ابطال حكم آماده بخدمت مستحق دريافت مابه التفاوت حقوق آماده بخدمت است.تاريخ 25/2/1369 شماره دادنامه 41-40 كلاسه پرونده 68/64و68/101

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه همانگونه كه درراي شعبه ششم آمده ،مستفادازعبارت مذكوردرآراي هيئت رسيدگي به تخلفات اداري اعمال ارتكابي نامبرده ازنظر قانون هيئتهاي رسيدگي بهتخلفات اداري كه متاثرازرحمت ورافت اسلامي و فرمان هشت ماده اي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه مي باشدجرم محسوب نمي شودواين به معني برائت است زيرامنظورقانونگذارازذكرعبارت تبرئه عدم ارتكاب جرائم مذكوردرقانون بوده وعملي كه درقانون جرم محسوب نگرديده مرتكب آن عملامبري ازخلاف مي باشد.لذادادنامه شماره 423مورخ 10/6/66صادره ازشعبه ششم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است صحيح ومنطبق باقانون تشخيص مي گردد.واين راي به استنادماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/68/101،68/64 19/4/1369
تاريخ 25/2/1369 شماره دادنامه 41-40 كلاسه پرونده 68/64و68/101

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :خانم ربابه كاتبيني ومديركل حقوقي وامورمجلس وزارت آموزش وپرورش .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 6و7ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف :شعبه ششم ديوان درسيدگي به پرونده كلاسه 64/653موضوع شكايت خانم طيبه جلوه بطرفيت :آموزش وپرورش گيلان بخواسته ابطال حكم آماده بخدمت وبرقراري مابه التفاوت حقوق ومزاياي ايام آماده بخدمت به شرح دادنامه شماره 423مورخ 10/6/66چنين راي صادرنموده است :اولا-تقاضاي ابطال حكم آماده بخدمت مورخ 16/1/60به استنادتبصره 1ماده 26قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/65غيرموجه بوده راي به ردشكايت شاكيه دراين قسمت صادرواعلام مي گردد.ثانيا- مطالبه مابه التفاوت آماده بخدمت موجه مي باشدزيرامستفادازراي شماره 500 مورخ 9/5/64 هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري قيداين عبارت "اعمال ارتكابي نامبرده جرم محسوب نمي شود..."برائت محسوب مي شودبه ويژه به اتفاق آراء ادامه كاروي نيزبلامانع اعلام گرديده .فلذادرقسمت راي به حقانيت شاكيه ازجهت دريافت مابه التفاوت حقوق آماده بخدمت مستندابه قسمت اخير تبصره 1ماده فوق الذكرصادرواعلام مي گردد.ليكن مطالبه مزاياي ايام آماده بخدمت مردودمي باشد.
ب شعبه هفتم ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 64/921موضوع شكايت خانم ربابه كاتبيني بطرفيت :آموزش وپرورش استان گيلان بخواسته :مطالبه حقوق ومزاياي معوقه 4سال بشرح دادنامه شماره 93-13/2/67چنين راي صادر نموده است :باتوجه به عدم تحصيل برائت ومدلول تبصره يك ماده 26قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواسته شاكي محكوم به رداست .امادرموردلغوحكم ترفيع وي چون دتاريخ استحقاق ترفيع "1/8/59"وي درحالت آماده بخدمتي بسر مي بردوصدورحكم مزبورمبناي قانوني نداشته وححكم غيرقانوني نيزايجاد حق نمي نمايد.لذاشكايت مشاراليهادراين موردمحكوم به رداست .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13232-18/5/1369

2

41 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1369/05/18 :تاريخ ابلاغ 1369/02/25 :تاريخ تصويب
ارتقاء گروه
ايراد ضرب منتهي به فوت
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران