نداشتن اعتبارمالي ،مسقط حق مسلم مستخدم درمطالبه حقوق ثابت و فوق العاده شغل نيست .تاريخ 20/12/70 شماره دادنامه 164 كلاسه پرونده 70/155

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :آراءصادره ازشعب چهارم واول وهفتم ديوان كه متفقااستدلال مي نمايند:نداشتن اعتبار،مسقط حق مسلم شاكيان نبوده وحقوق ثابته مستخدمين راازبين نمي برد.نتيجتاآراءصادره ازشعب مرقوم نسبت به راي صادره ازشعبه دوازدهم ديوان اصح الرايين تشخيص مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/155 11/9/1371
تاريخ 0/12/70 شماره دادنامه 164 كلاسه پرونده 70/155

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :مديركل منابع طبيعي استان فارس .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 1-4-7-12 ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/1687موضوع شكايت آقاي احمدكوكبي بطرفيت اداره منابع طبيعي استان فارس بخواسته مطالبه فوق العاده شغل طي دادنامه شماره 1790-27/12/69چنين راي صادر نموده است :باتوجه به اينكه بموجب حكم مورخ 20/9/67صادره ازمديركل منابع طبيعي استان فارس فوق العاده شغل وي ازتاريخ 5/7/67صادره ازمدير كل منابع طبيعي استان فارس فوق العاده شغل وي ازتاريخ 5/7/67ازمبلغ 31700 ريال به 53700 ريال ماهيانه 22000ريال افزايش حاصل نموده ودرلايحه جوابيه حكم برقراري مذكورموردتاييدقرارگرفته ونظربه اينكه نداشتن اعتبارحقوق ثابته مستخدمين راساقط نمي نمايدلذاشكابت واردتشخيص و حكم به استحقاق شاكي به دريافت فوق العاده موردشكايت صادرواعلام مي گردد
ب - شعبه اول دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/472موضوع شكايت آقاي عبدالرحمن هدايتي به طرفيت اداره منابع طبيعي استان فارس بخواسته تقاضاي پرداخت مبلغ افزايش فوق العاده شغل موضوع حكم كارگزيني مورخ 30/9/67از5/7/67لغايت 30/10/67به مبلغ 30667ريال بشرح دادنامه 188- 25/2/70چنين راي صادرنموده اند:باتوجه به اينكه حكم افزايش فوق العاده مشروط نمي باشدومسئله پرداخت باتامين اعتبارمسئله اي است مستقل باعدم تامين اعتباردرسال 67حق مزبورساقط نشده وبايددرسالهاي بعدتامين اعتبارشده وپرداخت گرددوحكم برطبق آن صادرواعلام مي شود.
ج - شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 40/174موضوع شكايت آقاي محمديزدان پناه بطرفيت اداره كل منابع طبيعي استان فارس بخواسته پرداخت افزايش فوق العاده سختي كارازتاريخ 1/1/69لغايت 30/10/69و مابه التفاوت افزايش فوق العاده شغل ازتاريخ 5/7/67لغايت 30/8/67به شرح دادنامه 279-26/5/70چنين راي صادرنموده است :باتوجه به اينكه عدم اعتبارمسقط حق مسلم شاكي نمي تواندباشدلذاحكم به ورودشكايت شاكي و استحقاق دريافت فوق العاده شغلي ومحلي صادرمي گردد.
د- شعبه دوازدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/215موضوع شكايت آقاي عباسعلي مقرب بطرفيت اداره كل منابع طبيعي استان فارس بخواسته پرداخت مابه التفاوت افزايش فوق العاده شغل بشرح دادنامه 466-8/7/70چنين راي صادرنموده است :باالتفات به مندرجات لايحه جوابيه طرف شكايت مبني بر اينكه عدم پرداخت افزايش فوق العاده ذكرشده به علت عدم اعتباربوده است وباعنايت به اينكه درحكم مورخ 30/11/69باتاريخ اجراء1/1/69قيد شده است "مابه التفاوت حاصله درصورت تامين اعتبارقابل پرداخت خواهد بودودرحكم مورخ 30/9/67باتاريخ اجراي 5/7/67قيدشده است "پس ازتامين اعتبارقابل پرداخت خواهدبود"ودرحال حاضرتقاضاي شاكي به استناداحكام مذكوره است ونامبرده دليلي ابرازنداشته است كه باوصف صدوراحكام مقيد به تامين اعتباربافرض عدم تامين اعتبارازعدم پرداخت مابه التفاوتهاي موردمطالبه تخلف ازمقررات انجام يافته باشدلذابه جهات مذكوره تابقاء احكام فوق الذكربه كيفيت صادرشده وعدم اقامه دليل تامين اعتبارپرداخت آن شكايت وتقاضابه كيفيت مطروحه موجه نبوده وحكم به ردشكايت صادر مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 13991 مورخ 25/12/1371
2

164 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1371/12/25 :تاريخ ابلاغ 1370/12/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران