اصلاح بند 7 تصويبنامه سياست واگذاري سهام متعلق به دولت وسازمانها وشركتهاي دولتي


شماره 54057/ت 530ه - 12/12/1371
وزارت امور اقتصادي ودارايي

هيات وزيران در جلسه مورخ 5/12/1371 باعنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 445 ه-ب مورخ 21/10/1370)تصويب نمود :
عبارت باتصويب مراجع مربوط در سطراول بند(7)تصويبنامه شماره 5283/ت 109 ه مورخ 29/3/1370 به وفق قوانين تغيير مي يابد .
معاون اول رئيس جمهور-حسن حبيبي

13996 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1372/01/09 :تاريخ ابلاغ 1371/12/05 :تاريخ تصويب
ماليات تعاون ملي
سند تجاري
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران