ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مربوط به آراء صادره ازدادگاه هاي عمومي يا انقلاب (محاكم بدوي ) است و تسري به آراءدادگاه تجديد نظر كه غير از دادگاه عمومي يا دادگاه انقلاب است ندارد


تاريخ :2/8/77 شماره دانامه : 958
كلاسه پرونده : 77/20/948
مرجع رسيدگي : شعبه 20 دادگاه تجديدنظراستان

راي دادگاه
موضوع پرونده به طور خلاصه از اين قرار است كه آقاي (الف ) به اتهام جعل وانتقال مال غير و تصرف عدواني تحت تعقيب قرار گرفته و بموجب دادنامه شماره 47/2043/9/73 دادگاه عمومي رباط كريم به تحمل يك سال حبس و رد عين مال به شاكي محكوم شده است و به علت تجديدنظرخواهي او پرونده در شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 6460/12/73 راي بدوي با اصلاحاتي از حيث تطبيق با مواد قانوني مورد تاييد قرار گرفته است متعاقب آن بازرس محترم قضائي اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضائيه گزارش مشروحي تحت شماره ج /188/2476/9/76 راچع به جريان پرونده تهيه نموده و احكام دادگاه بدوي و تجديد نظرخواه را ماهيتا" صحيح ندانسته و پيشنهاد داده است كه طبق بند2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب تذكر لازم داده شود تصوير اين گزارش از طريق مديريت حوزه رياست قوه قضائيه تحت شماره 2315/77/131/3/77 به دادگستري كل استان تهران ارسال شده ومعاون محترم رئيس كل دادگستري استان تهران نيز بموجب نامه شماره 15233/74/338/1619/7/77 با تصديق موضوع به استناد بند2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و راي وحدت رويه شماره 21622/11/76 درخواست نموده پرونده جهت رسيدگي به شعبه همعرض عمومي دادگاه تجديدنظر ارجاع شود به همين مناسبت پرونده به اين دادگاه ارجاع شده است . اضافه مي شود كه حسب گزارش بازرس محترم قضائي اداره كل نظارت و پيگري قوه قضائيه پرونده جهت اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به دادسراي محترم ديوانعالي كشور هم فرستاده شده ولي آن مرجع راي صادره را علي الظاهر بدون اشكال تشخيص داده است كه در اين مورد با توجه به اينكه راي بدوي بعدي در شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي و تاييد قرار گرفته ، با فرض اينكه راي مذكوراشتباه هم باشد موضوع قابل طرح در شعبه ديگر دادگاه تجديدنظراستان نيست و اين امر وجاهت 000 قانوني ندارد زيرا اولا: ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مربوط به آراء صادره ازدادگاه هاي عمومي يا انقلاب (محاكم بدوي ) است و تسري به آراءدادگاه تجديد نظر كه غير از دادگاه عمومي يا دادگاه انقلاب است ندارد. در صدر همين ماده قيد شده است ( آراء دادگاههاي عمومي وانقلاب 000درموارد زير نقض ميشود. ) به عبارت ديگر در اين ماده نيامده است كه :
( آراء دادگاه تجديدنظر در موارد زير نقض ميشود ) بعلاوه در تبصره همين ماده آمده است كه : (000مرجع تجديدنظر راي را نقض و رسيدگي مي نمايد.00 ) در هيچيك از قوانين ( شعبه همعرض ) به عنوان مرجع تجديدنظرآراء صادره از شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر نيست .
ثانيا" راي شماره 622/11/76 هيات عمومي ديوانعالي كشور هم راجع به ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است كه مربوط به آراء محاكم بدوي (عمومي يا انقلاب ) ميباشد و به آراء دادگاه تجديدنظر ربطي ندارد.
ثالثا" قضات صادر كننده راي دادگاه تجديدنظر(شعبه سوم ) هم از راي خود عدول ننموده اند تا بتصور انتقادي راي مذكور موضوع قابل طرح در شعبه ديگر تشخيص داده شود ( هرچند در اينصورت نيز مستند قانوني منجزي وجود ندارد و بين قضات اختلاف عقيده است ) مضافا" آنكه قضات محترم صادر كننده راي تجديدنظر(شعبه سوم ) تغيير سمت داده اند و فعلا" در سمت قضائي ديگري هستند.
رابعا" صرفنظر از اينكه طرح موضوع در شعبه ديگري از دادگاه تجديدنظر مستند قانوني ندارد، اصولا" خلاف شئون قضائي و دادگاه است كه شعبه اي مبادرت به تاييد يا نقض راي شعبه ديگري كه با او همرديف وهمعرض است بنمايد. در اينصورت اعتباري براي احكام نيست .
خامسا": اگر ملاك ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب قابل عمل نيست به آراء دادگاه تجديدنظر هم باشد. قانونگزار مرجع تجديدنظر براي آراء صادره از دادگاه تجديدنظرمعين ننموده است .
لذا اين دادگاه عقيده غيرقابل طرح بودن موضوع در شعبه همعرض تجديدنظر دارد و به همين مناسبت و بدون ورود در ماهيت موضوع ، صرفنظر از اينكه اساسا" تذكر نسبت به ماهيت آراء مورد نظر وارد است يا وارد نيست درخواست مذكور رد ميشود.

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155

958 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/08/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران