اشتغال كارمنددرساعات غيراداري درشركتهاي تعاوني تحت نظارت سازمان تعاون كشورمنع قانوني نداردبخشنامه اي كه خلاف اين موضوع باشدنمي تواند حق قانوني كسي راسلب كند.تاريخ 10/10/70 شماره دادنامه 132 كلاسه پرونده 70/141

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :با لحاظ اصل 141 قانون اساسي دايربر بلامانع بودن اشتغال كارمندان دولت درشركتهاي تعاوني ادارات وموسسات ومغايرت بخشنامه شماره 372/م /1/س مورخ 16/7/68صادره ازسازمان مركزي تعاون كشوركه خودداري ازاجراي آن موجب انتساب اتهامات موضوع احكام صادره به مستخدمين گرديده بااصل مذكوروالتفات به مقررات ماده 54 قانون استخدام كشوري دائربرتكليف مستخدمين به اطاعت ازاحكام واوامرروساي مافوق در اموراداري وعدم مخالفت خودداري مستخدمين موضوع احكام ازاجراي بخشنامه باموازين قانوني به لحاظ خارج بودن آن ازاموراداري راي صادره ازشعبه نوزدهم منطبق باقانون تشخيص مي شود.اين راي براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/141 26/2/1371
تاريخ 10/10/70 شماره دادنامه 132 كلاسه پرونده 70/141

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان مركزي تعاون كشور.
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب شانزدهم و نوزدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه شانزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/96موضوع شكايت آقاي فريبرزتيموري بطرفيت سازمان مركزي تعاون كشوربخواسته اعتراض به راي قطعي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كه طي آن نامبرده بعلت عدم اجراي بخشنامه شماره 372/م /1/س -16/7/68سازمان مركزي تعاون باعناوين اتهامي اعمال ورفتارخلاف شئون اداري وشغلي وتمردازاجراي دستور مقام مافوق درحدودوظايف اداري وگرفتن وجوهي غيرازآنچه كه درقوانين و مقررات پيش بيني شده است به كسرحقوق ومزايابه ميزان يك سوم بمدت يك سال محكموميت حاصل كرده است ودرخواست ابطال راي واعاده وضعيت استخدامي به قبل ازصدورراي وپرداخت حقوق قانوني كسرشده ازجمله عيدي پايان سال 68بشرح دادنامه شماره 814-6/12/69باتوجه به اوراق پرونده و مفادبخشنامه شماره 372/م /1/س -16/8/68هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دررابطه باممنوعيت اشتغال كاركنان آن سازمان درساعات غيراداري درشركتهاي تعاوني تحت نظارت وعدم توجه شاكي به اجراي بخشنامه مرقوم و تصويب نامه مورخ 14/12/68هيئت وزيران درموردپرداخت عيدي به كارمندان بشرط رضايت ازخدمات آنان وعدم مشاهده تخلفي ازمقررات راي صادره را منطبق باموازين قانوني وازحيث رسيدگي شكلي فاقداشكال تشخيص وحكم به رد شكايت صادرنموده است .
ب - شعبه نوزدهم ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/116موضوع شكايت آقاي رحمان تفكري بطرفيت سازمان مركزي تعاون بخواسته اعتراض به راي شماره 29/68-30/11/68هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري بشرح دادنامه شماره 177-22/4/70چنين راي صادرنموده است :همانطوركه درنامه شماره 1167-52-6/6/68مديركل دفترهماهنگي ونظارت برامررسيدگي به تخلفات اداري سازمان اموراداري واستخدامي كشورقيدگرديده اشتغال كارمنددرساعات غيراداري درشركتهاي تعاوني تحت نظارت سازمان مركزي تعاون كشورمنع قانوني نداردبنابراين بخشنامه خلاف قانون نمي تواندموجب سلب حق قانوني كسي باشدوباتوجه به دفاع مشروع وقانوني شاكي مبني براينكه براي تامين معاش زندگي مشغول بكارشده باعنايت به هزينه وتورم زندگي و حقوق ثابت متهم دفاع مشاراليه موجه وموردقبول مي باشد واستدلال طرف شكايت دايربراينكه جهت جلوگيري ازسوءاستفاده بعدي بخشنامه صادرشده محمل قانوني ووجهه شرعي نداردوقصاص قبل ازجنايت عقلاوشرعاقبيح است . همچنين عنوان كردن اخذوجوهي وسوءاستفاده مالي نيزدراين خصوص متصور نيست چون شاكي ماموربه اخذوجه معين ومشخصي نبوده تابيشترازآن نيزگرفته باشدوهكذامتصدي مقامي نبوده كه به اعتبارآن سوءاستفاده مالي كرده باشد بنابه مطالب فوق شكايت شاكي وارداست لذاحكم به ورودشكايت وبطلان راي معترض عليه صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371


2

132 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1371/05/07 :تاريخ ابلاغ 1370/10/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران