ديوان عدالت اداري فقط زماني مجازبه رسيدگي ميباشدكه شكايتي ازطرف ذينفع شده باشد و درغيراينصورت مجازبه رسيدگي نيست


تاريخ 21/8/70 شماره دادنامه 113 كلاسه پرونده 70/140

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع پرونده مطروحه درشعبه هفتم شكايت از ابلاغ اخراج سال 63 شركت برق منطقه اي غرب بوده كه بدوابه شعبه سيزدهم ارجاع وسپس درشعبه هفتم به كلاسه 65/917 ثبت وآن شعبه باتوجه به پاسخ شماره 222/4973/7700 24/8/63شركت طرف شكايت مبني براعاده شاكي به خدمت بصورت آزمايشي مبادرت به اخطاربه نامبرده درخصوص انتفاء موضوع يا بقاء برشكايت از اخراج نموده وبعلت عدم ابلاغ اخطاريه ناشي ازعدم شناسائي وي درآدرس مربوطه حكم اعاده بخدمت او را ازشركت مطالبه وبه لحاظ وصول پاسخ متضمن راي شماره 57 مورخ 20/2/67 هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري شركت مذكور مبني بربازخريدي سنوات خدمت شاكي پرونده محاكماتي وي رامطالبه وسپس با وصول اوراق پرونده محاكماتي نامبرده راجع به تخلفات سالهاي 66 و 67 وي از جمله راي بدوي مورداشاره وراي تجديدنظرشماره 164-27/7/67صادره ازهيئت تجديدنظروزارت نيرودائربرمحكوميت شاكي به همان مجازات اقدام به صدور راي شماره 68/875 دائر بر بلااشكال بودن راي بازخريدسنوات خدمت و رد شكايت شاكي نموده است .نظربه اينكه راي بازخريدسنوات خدمت شاكي كه به شرح مذكور مورد رسيدگي و صدورحكم درشعبه هفتم قرارگرفته موردشكايت درآن شعبه نبوده هيئت عمومي با التفات به بند پ ماده 14آئين دادرسي ديوان كه ناظربه احكام صادره درخصوص شكايات مطروحه است مورد را از مصاديق بند مزبورندانسته وباتوجه به راي شعبه پانزدهم كه برمبناي شكايت شاكي صادر گرديده آراءمطروحه ازاين حيث كه يكي بدون شكايت وديگري براساس شكايت اصداريافته متناقض وحسب ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري قابل طرح تشخيص و راي صادره ازشعبه پانزدهم به علت وجودشكايت مطابق با قانون اعلام مي گردد.
اين راي به استنادقسمت اخيرماده مذكوردرمواردمشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/140 26/2/1371
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :رئيس شعبه 15ديوان عدالت اداري .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم و پانزدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 65/917موضوع شكايت آقاي علي اشرف سايه وندي بطرفيت شركت برق منطقه غرب (باختران ) بخواسته :بازگشت بكاراداري طي دادنامه شماره 875-20/9/68چنين راي صادر نموده است :آقاي علي اشرف سايه وندي طي دادخواست 2/7/63ازراي بازخريد خدمت شكايت نموده ومنكراعتيادشده وعدم معرفي به آزمايشگاه رانقض راي صادره اعلام كرده .دراثرمكاتبات اين شعبه شركت توانيرفتوكپي پرونده اتهامي وي رافرستاده كه پرونده واصله حاكيست كه نامبرده غيبت نموده وآن راجهت ترك اعتياداعلام داشته ودرهيئت بدوي به بازخريدخدمت محكوم شده ودراثرپژوهشخواهي درهيئت تجديدنظرموردبررسي قرارگرفته متهم پس حضوردرجلسه جهت مصاحبه به اعتيادخوداقرارنموده وهيئت تجديدنظربا توجه به اقرارمتهم وي رابازخريده كه درواقع عملاتائيدراي هيئت بدوي است محكوم كرده است .بنابه مراتب راي هيئت تجديدنظرگرچه بدون جلب نظر كارشناس "آزمايشگاه "صادروليكن باوجودگزارشات واصله واقرارمتهم و مدافعات متهم نيازي به نظريه كارشناس نبوده لذاراي صادره ازهيئت تجديدنظربلااشكال تشخيص وشكايت شاكي ازراي صادره موجه نبوده محكوم به رد است .
ب - شعبه پانزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/758موضوع شكايت آقاي علي اشرف سايه وندي بطرفيت وزارت نيروبخواسته اعتراض به راي شماره 164-27/7/67هيئت تجديدنظررسيدگي به تخلفات اداري وزارت نيرو بشرح دادنامه شماره 129-31/2/70چنين راي صادرنموده است :راي معترض عنه به جهاتي مخدوش به نظرمي رسد:1- هيئت بدوي ضمن رسيدگي به مواردغيبت شاكي بدون اخذمدافعات نسبت به اين اتهام وبدون طرح شدن اعتيادانتسابي وي رامحكوم به بازخريدسنوات خدمت نموده است .2- وبااحرازآنكه شاكي براي كسب فرصت جهت ترك اعتياددرتاريخهاي 21/8/66و17/2/67قبل از صدورراي هيئت بدوي وتجديدنظرنسبت به مدافعات وي توجه كامل نگرديده است .3- موضوع اعتيادافرادمعتادوضعيتي است استمراري كه باترك آن منتفي خواهدبودوبراي حالت ترك وياقبل ازآن مجازاتي مقررنگرديده است به ويژه آنكه فاصله بين تاريخ هيئت بدوي وتجديدنظربه مدت قريب به 5 ماه بوده است كه هيئت تجديدنظراعتيادوي رابه اعتبارگذشته مستندمجازات تعيين شده قرارداده است وحال آنكه موضوع اعتيادبرخلاف تخلفات ديگري كه وقوع آن درزمان گذشته مرورزمان رافع آن نمي باشددرحالت ترك اعتيادمعتاد نمي باشدلهذامستندابه ماده 21آئين نامه اجرائي مصوب 6/3/66قانون رسيدگي به تخلفات اداري به اعتبارعدم توجه كامل به موقيعيت ومدافعات وي به جهت غيرمستندبودن راي به ماده 15قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ماده 17و18آئين نامه اجرائي مذكورحكم به نقض راي معترض عليه صادرواعلام مي گرددوپرونده براي رسيدگي مجدددرمحدوده اجرائي مقررات مربوطه و رعايت مفاداين دادنامه به سازمان طرف شكايت ارسال مي شود.بااعلام تعارض آراءفوق الذكرازطرف رياست محترم شعبه پانزدهم به لحاظ وصول نامه شماره 11/2933/8061مورخ 20/6/70مديراموركاركنان وتشكيلات شركت سهامي برق منطقه اي غرب به آن شعبه ،هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام آقاي محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371

2

113 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1371/05/07 :تاريخ ابلاغ 1370/08/21 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران