سياق عبارت بند"ت "ماده 39 قانون استخدام كشوري بامضمون : "فوق العاده محل خدمت فقط به مستخدميني كه محل جغرافيايي خدمت آنهاتغيير مي كند حداكثربه مدت پنج سال درهرمحل قابل پرداخت است درهرحال مفيد استحقاق مستخدم به دريافت فوق العاده مذكورميباشد.تاريخ 26/9/70 شماره دادنامه 127 كلاسه پرونده 70/123

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي هيئت عمومي :مطابق بند"ت "ماده 39 لايحه قانوني استخدام كشوري "فوق العاده محل خدمت فقط به مستخدميني كه محل جغرافيايي خدمت آنها تغييرمي كندحداكثربه مدت پنج سال درهرمحل قابل پرداخت است ".سياق عبارت اين بندكه به منظورجبران هزينه هاومخارج اضافي ناشي ازتغييرمحل جغرافيايي خدمت مستخدم دولت وضع شده مفيدالزام واحدهاي دولتي به اجراي آن بارعايت ضوابط مقرردرآن آئين نامه مربوط است وكلمه "مي توانند" مندرج درمتن ماده كه مبتني براذن مقنن به واحدهاي دولتي درمصرف بودجه مربوط به فوق العاده هاي مذكوردرشقوق مختلف اين ماده ،مي باشد نافي استحقاق مستخدم دولت به دريافت فوق العاده هاي موردنظرقانونگذارنيست بنابراين دادنامه شماره 202مورخ 2/5/70شعبه دوم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 69/402كه متضمن اين معني مي باشدموافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادقسمت آخرماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/123 26/2/1371
تاريخ 26/9/70 شماره دادنامه 127 كلاسه پرونده 70/123

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي رحمت الله ذوالفقاري .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ودوم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه اول دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/366موضوع شكايت آقاي رحمت الله ذوالفقاري بطرفيت آموزش وپرورش سمنان بخواسته مطالبه 10% فوق العاده محل خدمت طي دادنامه شماره 577-22/10/69چنين راي صادرنموده است :ازآنجاكه ماده 39پرداخت فوق العاده محل خدمت راكه دربندت آورده مانندباقي فوق العاده هاي مذكورالزامي ندانسته علاوه بربند ت آورده (حداكثربه مدت پنجسال )عليهذانسبت به پنجسال نيزالزامي نمي باشدوبخشنامه مورداشاره وعمل مسئولين تخلف ازقانون نبوده لذاراي به رددادخواست صادرواعلام مي شود.
ب - شعبه دوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/402موضوع شكايت خانم خيرالنساءبرهاني بطرفيت آموزش وپرورش منطقه مهديشهرسمنان بخواسته دودرصدفوق العاده محل خدمت بشرح دادنامه شماره 202-2/5/70چنين راي صادر نموده است :نظربه اينكه طبق ماده 39قانون استخدام كشوري مستخدمين كه از شهرستان به شهرستان ديگرانتقال مي يابندبمدت 5 سال استحقاق دريافت فوق العاده محل خدمت رادارندوماده مزبورمطلق است ومقيدبه زمان دون زماني وياحالت دون حالتي نمي باشدوبخشنامه قانونانمي تواندمانع اجراي قانون گرددلذامستندابه ماده فوق الاشعاراداره خوانده به عدم پرداخت فوق العاده محل خدمت مستندابه بخشنامه شماره 154اداره كل اموراداري مورخ 25/9/60فاقدارزش قانوني است وازبرقراري فوق العاده مجددابراي مشاراليهااستفاده مي شودمدت پنجسال سپري نشده بناعليهذاوبه نحومطروح به ورودشكايت واستحقاق نامبرده به فوق العاده صادرمي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371
2

127 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1371/05/07 :تاريخ ابلاغ 1370/09/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران