اصلاحيه قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مواد روانگردان


شماره 8232 24/6/1381

رياست محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
نظر به اينكه فهرست منضم به كنوانسيون 1971 جزء لاينفك كنوانسيون مزبور محسوب مي گردد مع الوصف در روزنامه رسمي شماره 16050 مورخ 17فروردين 1379 نسبت به درج فهرست مزبور توام بامتن كنوانسيون فوق اقدام نگرديده است 0 خواهشمند است دستورفرمائيد نسبت به چاپ وانتشار آن در روزنامه رسمي اقدام گردد.
مدير كل حقوقي ، امور قوانين ومجلس - پرويزملكي

16773 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1381/07/06 :تاريخ ابلاغ 1381/06/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران