مدت كارآموزي قضائي كارآموزان قضائي جزءخدمت اداري آنان محسوب نمي گردد


تاريخ 21/11/64 كلاسه پرونده 64/75 شماره دادنامه 49

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظرباينكه مستنبط ازمدلول ماده شش قانون استخدام قضات و شرائط كارآموزي و مستفاد از مدلول ماده واحده لايحه قانون احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قضائي مصوب 20/11/58 شوراي انقلاب اسلامي اينست كه مدت كارآموزي قضات دادگستري ازمصاديق سابقه خدمت مندرج درماده واحده مزبور نيست لذاراي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري كه برمبناي اين نظر صادرگرديده صحيح ومنطبق باموازين قانوني است .
اين راي طبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان ومراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع -بررسي آراءصادره ازشعب هفتم چهاردهم ديوان ازحيث تعارض آنهابايكديگر.
مقدمه :الف -شعبه هفتم ديوان عدالت اداري دردعوي مطروحه ازطرف آقاي علي اصغرنبوي رضوي فرزندباقربطرفيت وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران بخواسته مكلف نمودن به اعطاءيك پايه ترفيع بشرح دادنامه شماره 63/1253 درپرونده كلاسه 7/61/244 چنين راي داده است .
راي (باتوجه بمستنبط ازمدلول ماده 6 قانون استخدام قضات وشرائط كار آموزي كه داراي سه قسمت بوده ودرقسمت دوم آن ماده قيدجمله (ازلحاظ ترفيع جزءمدت توقف درپايه منظورنخواهدشد)كه بقرينه مقامي دلالت دارد كه خدمت مذكوردرماده مطلق نبوده بلكه منظورخدمت قضائي است ازلحاظ ترفيع توقف درپايه منظورنخواهدشدومويداين استنباط واستدلال قسمت سوم اين ماده است بدين عبارت (كارآموزان قضائي ازحيث مسئوليت درحكم كارمندان قضائي خواهندبود)استثنائي ازقسمت صدرماده است وبنظرميرسد مقنن نخواسته كارآموزان قضائي فاقدمسئوليت باشندوازطرفي هم مصلحت ندانسته كه به تخلفات كارآموزان قضائي باكمي تجربه وسابقه خدمتي مانند قضات دردادسراودادگاه عالي انتظامي قضات كه مرجع عالي وداراي اهميت خاص غيرقابل انكاراست رسيدگي شودوبه جهت رعايت اعتدال آنهارااز حيث مسئوليت درحكم كارمندان دولت قرارداده است وحتي درماده قيد نشده است مانندسايركارمندان دولت خواهندبودكه اين مطلب خودقرينه صادقه است براينكه منظورخدمت مطلق نبوده است وباالتفات بمدلول ماده 5 اصلاحي قانون مذكوركه سياق وضع آن قرينه است براينكه مدت كارآموزي قضات خدمت مطلق نيست زيرامقررداشته است اولابه كارآموزان قضائي ماهيانه معادل باحقوق پايه 4قضائي حقوق پرداخت شود(نه حقوق پايه باگروه اداري )ثانياپس ازاتمام دوره كارآموزي بارتبه 5 قضائي درخارج ازتهران بشغل قضاءمنصوب شوندكه بااين كيفيت باملحوظ داشتن سابقه خدمت كارآموزي قضائي بتناسب شغل رتبه 5 قضائي منظورميگردد.همانگونه كه طبق تبصره 1ماده 18قانون استخدام كشوري مقررشده است حقوق دوره آزمايشي حقوق اولين پايه گروه مربوط ودرصورتيكه مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شودخدمت آزمايشي جزءخدمت وي محسوب شودوبااين توصيف حسب اقتضاءو تناسب شغل مدت كارآموزي قضائي باپرداخت حقوق معادل پايه چهارقضائي جزءخدمت قضائي ومدت خدمت آزمايشي چنانچه بخدمت رسمي درآمدبا پرداخت حقوق اولين پايه گروه جزءخدمت رسمي محسوب ونظرباينكه استناد شاكي به راي مشابه شعبه نهم ديوانعالي كشوركه راي هئيت عمومي نيست و لازم الاتباع نخواهدبود.لذابه جهات مذكوراحتساب مدت كارآموزي قضائي جزءسابقه خدمت اداري بناي قانوني نداشته وقابل جمع باسابقه خدمت اداري مشاراليه نميباشدودرنتيجه به لحاظ بحدنصاب نرسيدن مدت چهارسال سابقه خدمت اداري شاكي به جهت اعطاءيك پايه ترفيع شكايت مشاراليه به نحومطروحه فاقدوجاهت قانوني بوده وردميشودواين راي قطعي است .
ب -شعبه 14ديوان عدالت اداري دردعوي مطروحه ازطرف آقاي رضا مصطفوي فيني فرزندحسن بطرفيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران بخواسته يكاعطاءيك پايه دردادنامه شماره 596 مورخ 15/12/62درپرونده كلاسه 14/62/381چنين راي داده است .
راي ديوان -درخصوص شكايت آقاي رضامصطفوي فيني قاضي بازنشسته دادگستري ازوزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران بخواسته اعطاءيك پايه قضائي ازبابت خدمات دولتي ازپايه 10به 11والزام آن وزارتخانه به اعطاءمرخصي استحقاقي ذخيره وي پس ازصدورابلاغ بازنشستگي وخلاصه لايحه جوابيه شماره 41378/4-30/5/62معاون اداري ومالي دادگستري جمهوري اسلامي ايران چنين آمده نامبرده داراي 6سال و10ماه خدمات آموزشي و6ماه شانزده روزدرسازمان مسكن خدمت اداري ميباشددرتاريخ 25/12/58 دركميسيون ماده واحده به لحاظ نرسيدن سوابق آموزشي واداري به حدنصاب 8سال فقط يك پايه نامبرده موردتصويب قرارگرفت واعطاءگرديدباتوجه بمفادنامه مذكورفقط سوابق اداري وياآموزشي منظورگرديده ومجوزي براي احتساب خدمت قضائي بابت كسري سنوات خدمت اداري نامبرده وجودندارد ودرپاسخ به قسمت دوم شكايت آمده است طبق آئيننامه مرخصيهااعطاءمرخصي استحقاقي قبل ازبازنشستگي منحصرابان دسته ازمستخدمين كه بموجب مواد 74-75 قانون استخدام كشوري بازنشسته ميشوندالزامي است چون نامبرده به استنادماده واحده مصوب 14/2/61مجلس شوراي اسلامي وبموجب تصميم شورايعالي قضائي بازنشسته گرديده انجام درخواست ايشان مقدورنميباشد مدافعات مذكوره موجه نميباشدچه اينكه شاكي مدت دوسال تمام دوره آزمايشي رابعنوان كارآموزقضائي طي نموده وتبصره 2ماده 17قانون استخدام كشوري مقررداشته ،دوره آزمايشي درحكم مستخدم رسمي است تبصره 1 ماده 18قانون مذكورصراحت دارددرصورتيكه مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شودمدت خدمت آزمايشي جزءسابقه خدمت وي محسوب ميشودوماده 6 قانون استخدام قضات وشرايط كارآموزي مصوب 1343واصلاحيه 1347 مقرر داشته مدت كارآموزي كسانيكه بخدمت قضائي پذيرفته شده اندجزء مدت خدمت محسوب وازحيث مسئوليت درحكم كارمندان دولت خواهندبود حال بفرض اينكه باتفسيرمضيق سابقه خدمت قضايي وي بابت كسري سنوات خدمت اداري نامبرده طبق لايحه قانوني احتساب سوابق خدمتي كارمندان قضائي مصوب 20/11/58 شوراي انقلاب اسلامي قابل احتساب نباشدمدت دوسال سابقه كارآموزي وي كه قانون استخدام كشوري وقانون استخدام قضات و شرايط كارآموزي بشرح بالابعنوان سابقه اداري پذيرفته گرديدوبااحتساب دوره كارآموزي حدنصاب سابقه خدمت اداري وآموزش شاكي از8 سال مقرر در ماده واحده مزبورتجاوزخواهدكردوشاكي مستحق دريافت يك پايه قضائي ديگرميباشدو...وبنابمراتب ومجموع محتويات پرونده حكم الزام وزارت محترم دادگستري به اعطاءيك پايه قضائي و...صادرميگردد.
بتاريخ 21/11/64 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري برياست حجه الاسلام والمسلمين حاج آقافيض وباشركت آقايان روساشعب ديوان وبر طبق ماده 20قانون ديوان عدالت اداري تشكيل وپس ازاحرازوحدت موضوع حدوث اختلاف وتعارض درمفادآراءدوشعبه بشرح فوق وانجام مشاوره واعلام ختم رسيدگي به اكثريت چنين راي ميدهد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1364 صفحه (691 تا694)
روزنامه رسمي شماره 11996 - 16/1/1365
1

49 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1365/01/16 :تاريخ ابلاغ 1364/11/21 :تاريخ تصويب
بودجه
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران