رسيدگي به شكايات كارگران درمورداخراج آنان درصلاحيت مراجع پيش بيني شده درقانون كاراست ودرصلاحيت ديوان عدالت اداري نيست.تاريخ 21/7/65 كلاسه پرونده 63/31 شماره دادنامه 47
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظرباينكه رسيدگي به شكايات كارگران درمورداخراج آنان بهرتقدير درصلاحيت مراجع پيش بيني شده درقانون كاراست ،لذاآراءصادره شعب ششم و دوازدهم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است منطبق باقانون تشخيص ميگردد.اين راي برطبق ماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و مراجع ديگردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 21/7/65 كلاسه پرونده 63/31 شماره دادنامه 47

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع -رسيدگي به راي صادره ازشعب 1باآراءصادره ازشعب 12و6از حيث تعارض بايكديگر.
مقدمه :الف -شعبه دوازدهم درپرونده كلاسه 62/40درخصوص شكايت مطروحه بطرفيت شركت پارس الكتريك بخواسته اعاده بكاربشرح دادنامه شماره 222 مورخ 11/10/62 خودراصالح برسيدگي ندانسته وقرارعدم صلاحيت خودرابه شايستگي شوراي كاروهيئت حل اختلاف اداره كارتهران صادر نموده است .
ب -شعبه ششم درپرونده كلاسه 62/674 درخصوص شكايت آقاي سيروس چشمه اي بطرفيت شركت پارس الكتريك بخواسته اعاده بكاربشرح دادنامه شماره 524 مورخ 14/7/62 قرارعدم صلاحيت خودرابشايستگي اداره كارو اموراجتماعي تهران صادركرده است .
پ -شعبه اول ديوان عدالت اداري درپرونده كلاسه 62/3898 درخصوص شكابت آقاي يحيي ناظري بطرفيت شركت پارس الكتريك بخواسته اعاده بكاربشرح دادنامه 260 مورخ 1/3/1363 خودراصالح برسيدگي دراين امر دانسته وحكم نامبرده راصادركرده است .مديرعامل شركت پارس الكتريك طي لايحه اي اعلام تعارض نموده كه هيئت عمومي ديوان عدالت بتاريخ فوق با حضورحجه الاسلام شيخ محمدعلي فيض رياست كل ديوان وروساي شعب تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بشرح آتي انشاءراي مينمايد.
مرجع :
مجموعه قوانين سال 1365 صفحه (375 تا 376)
روزنامه رسمي شماره 12160 - 8/9/1365
1

47 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1365/09/08 :تاريخ ابلاغ 1365/07/21 :تاريخ تصويب
انفصال
جلب شخص ثالث
اعتراض (پروتست)
مواعد
تمكين
اجاره - انتقال به غير
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران