ملاك پرداخت حقوق وظيفه وراث مستخدم بازنشسته متوفي حقوق بازنشستگي دريافتي اوميباشدودرخواست اصلاح حقوق وظيفه مبناي قانوني ندارد.تاريخ 14/8/66 كلاسه پرونده ه/66/12 شماره دادنامه 38

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظرباينكه مفادتبصره 2 ماده 85 لايحه قانون استخدام كشوري مصوب 24/12/51 اعمال تبصره فوق دائربه پرداخت كسوروعدم آن جزءاختيارات مستخدم ميباشدوچون مستخدم (مورث شاكي )درزمان حيات نسبت بپرداخت كسوربازنشستگي موضوع تبصره 2ماده فوق الذكراقدام وياتعهدي نكرده واز طرفي ملاك وماخذتعيين حقوق وظيفه وراث مستخدمين بازنشسته متوفي حقوق بازنشستگي دريافتي اوميباشدفلذااحتساب حقوق وظيفه وراث براساس تبصره يك ماده 85 قانون استخدام كشوري صحيح ودادنامه شماره 550- 5/12/65 شعبه 9ديوان عدالت اداري كه متضمن مراتب فوق الذكرميباشد منطبق بااصول وموازين قانوني تشخيص داده ميشوداين راي وفق ماده 20براي شعب ديوان وسايرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع ميباشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 14/8/66 كلاسه پرونده ه/66/12 شماره دادنامه 38

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي -مديركل كارگزيني وزارت راه وترابري
موضوع :خواسته -اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم ونهم ديوان درخصوص اصلاح حقوق وظيفه
گردشكار:1-شعبه چهارم درپرونده كلاسه 63/292و65/95 شكايت آقاي محمدرضاحسن زاده وبانوهاجردهنوي (وراث مرحوم عباس حسن زاده ) بطرفيت راه آهن دولتي بخواسته اصلاح حقوق وظيفه مرحوم عباس حسن زاده بشرح دادنامه شماره 755و756 مورخ 29/9/65 چنين راي داده است :(طبق ماده 85 قانون استخدام كشوري آن قسمت ازسوابق خدمت دولتي مستخدم رسمي كه كسوربازنشستگي مربوط به آن بصندوق بازنشستگي پرداخت نشده باشداز لحاظ بازنشستگي ووظيفه باپرداخت كسورمقررجزوسابقه خدمت وي محسوب ميگرددودرصورت فوت مستخدم پرداخت كسوربازنشستگي مدت مزبورازطرف ورثه مشمول دريافت حقوق وظيفه منع قانوني نداشته وسنوات خدمت غيررسمي مستخدم متوفي جزومدت خدمت رسمي وي وتعيين حقوق وظيفه ورثه مشمول دريافت حقوق وظيفه براساس آن خالي ازاشكال تشخيص ميشود.)
2-شعبه نهم درپرونده كلاسه 63/553 شكايت خانم صديقه شيردر بطرفيت سازمان بازنشستگي راه آهن بخواسته ترميم حقوق همسرمتوفي است بشرح دادنامه شماره 550-5/12/65 چنين راي داده است :(ملاك وماخذتعيين حقوق وظيفه وراث مستخدمين بازنشسته متوفي حقوق بازنشستگي دريافتي او ميباشدنظرباينكه مورث شاكي درزمان حيات نسبت بپرداخت كسور بازنشستگي ايام خدمت غيررسمي خودموضوع تبصره 2 ماده 85 لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/51 اقدام وياتعهدي نكرده وبنحوه احتساب حقوق بازنشستگي بالحاظ سوابق خدمت غيررسمي باخذيك چهارم موافقت داشته است بنابراين شكايت موجه نيست وردميشود.)بااعلام تعارض آراء ازطرف مديركل كارگزيني راه آهن طي نامه شماره 100457/27-22/1/66هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به تاريخ 23/6/66برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمد علي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وملاحظه سوابق و مدارك بااكثريت آراءبشرح زيرانشاءراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 801 تا803
روزنامه رسمي شماره 12461 - 15/9/1366
1

38 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1366/09/15 :تاريخ ابلاغ 1366/08/14 :تاريخ تصويب
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران