كليه احكام آماده بخدمت وبركناري ازخدمت درفاصله زماني انقضاي مهلت قانون پاكسازي وقبل ازاجراي قانون بازسازي نيروي انساني كه توسط مقامات اجرائي صادرشده است معتبراست .


تاريخ 14/10/66 كلاسه پرونده 66/86 شماره دادنامه 66/64

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب تبصره يك ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1365 قيد عبارت عدم نياز و يا استناد بماده 116 قانون استخدام كشوري در احكام آماده بخدمت اين قبيل مستخدمين نافي آثار مقرر درتبصره مزبورنيست و دادنامه شماره 1522-2/9/65 شعبه اول ديوان چون مفيد اين معني است موافق اصول وموازين قانوني تشخيص ميشود.اين راي بموجب قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطدرموارد مشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وسوم
مقدمه :1-شعبه اول ديوان درپرونده كلاسه 65/665نسبت بشكايت خانم ميناشاه ولايتي بطرفيت اداره كل آموزش وپرورش لرستان بخواسته لغوحكم آماده بخدمت وغيره بشرح دادنامه 1522-2/9/65 چنين راي داده است :(در موردشكايت شاكيه راجع به حكم آماده بخدمت صادره درفاصله زماني قوانين پاكسازي وبازسازي اعتباروارزش قانوني پيداكرده وشكايت موجه نمي باشد.)
2-شعبه سوم ديوان درپرونده كلاسه 63/461 نسبت بشكايت آقاي طبيب مولانائي بطرفيت وزارت ارشاداسلامي بخواسته استردادحقوق معوقه وغيره بشرح دادنامه شماره 8-1/12/66چنين انشاءراي نموده است : (چون صدورحكم شماره 8829/43/10008-8/7/59 مبني برآماده بخدمت نمودن شاكي ازناحيه سرپرست حوزه معاونت اداري ومالي وپارلماني وزارت ارشاداسلامي به لحاظ اينكه بدون حذف پست سازماني ياانحلال سازمان انجام گرديده وباضوابط و مقررات قانوني انطباق نداشته لذابه ورودشكايت اظهارنظرميشود.)
بااعلام تعارض ازجانب رياست كل هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 14/10/66 به رياست حجه اسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل وپس ازملاحظه پرونده هاوبحث وبررسي ضمن اعلام تعارض با اكثريت آراءبشرح زيرمبادرت به انشاءراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 1037 تا1038
روزنامه رسمي شماره 12551 - 11/1/1367

64 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1367/01/11 :تاريخ ابلاغ 1366/10/14 :تاريخ تصويب
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران