به مستخدم متهم ، در صورتيكه از اتهام مربوط به تخلف اداري برائت حاصل ننمايد ، بابت ايام بلاتكليفي حقوقي تعلق نميگيرد.تاريخ 7/12/69 شماره دادنامه 240 كلاسه پرونده 69/137

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي نظربه اينكه درماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/65 مجلس محترم شوراي اسلامي درموردكارمندان بازنشسته اي كه پرونده آنان درهيئتهاي پاكسازي وبازسازي سابق مطرح وبه دليل عدم صدورراي ياقطعيت نيافتن راي يانقض ديوان عدالت اداري درهيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موردرسيدگي قرارگرفته ومنجربه برائت آنان نگرديده است تصريح گرديده كه نسبت به مدت گذشته حقوقي پرداخت نخواهدگرديدلذاراي شماره 737-16/11/68 صادره ازشعبه ششم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است مطابق قانون تشخيص مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري -سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
تاريخ 7/12/69 شماره دادنامه 240 كلاسه پرونده 69/137

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مشاوروزيرورابط هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم وششم ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف - شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/248 موضوع شكايت آقاي هوشنگ ناظمي بطرفيت :وزارت كشور،بخواسته :درخواست حقوق بازنشستگي ازتاريخ قطع حقوق تاتاريخ 2/12/65 تعيين تاريخ صدور راي هيئت تجديدنظرمبني برتائيدانفصال بشرح دادنامه شماره 737- 16/11/68 چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه ماده 27 قانون اصلاح قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 2/7/65 ونيزماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب بيان مي دارد:"به آن دسته ازكارمنداني كه پرونده آنان درهيئتهاي پاكسازي وبازسازي سابق مطرح وبه دليل عدم صدورراي يا قطعيت نيافتن راي يانقض ديوان عدالت اداري درهيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موردرسيدگي قرارگرفته ومنجربه برائت آنان ميگردد،حقوق گروه وپايه ياعنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذآخرين پست سازماني كه قبل ازاين دوران تصدي آن رابعهده داشته پرداخت خواهدگرديدودرمورد بازنشستگان حقوق بازنشستگي پرداخت خواهدشدودرصورت عدم برائت ...و درموردبازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقي پرداخت نخواهدگرديدكه با توجه به محكوميت مجددشاكي درهيئت تجديدنظررسيدگي به تخلفات اداري به انفصال دائم ازخدمات دولتي وعدم تحصيل تبرئه وباتوجه به صراحت مادتين فوق الذكر،شكايت شاكي برمطالبه حقوق بازنشستگي ازتاريخ قطع آن تاتاريخ حكم انفصال "2/12/65" غيرواردتشخيص وراي به ردشكايت شاكي صادرمي گردد.
ب - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/309 موضوع شكايت آقاي نجفعلي پسيان بطرفيت :وزارت كشوربخواسته :مطالبه حقوق بازنشستگي معوقه طي دادنامه شماره 1164-18/9/69 چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه قسمت اخيرماده 4 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، مصوب 25/12/65 مجلس شوراي اسلامي مصرح است آراءهيئت تجديدنظراز تاريخ ابلاغ قطعي ولاوم الاجراءاست وقبل ازصدورحكم قطعي قطع حقوق بازنشستگي تازمان ابلاغ قطعي حكم هيئت تجديدنظررسيدگي به تخلفات اداري صادرمي گردد.هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل و پس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 589 تا590
روزنامه رسمي شماره 13621-19/9/1370
1

240 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1370/09/19 :تاريخ ابلاغ 1369/12/07 :تاريخ تصويب
جلب شخص ثالث
سند معارض
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران