پرداخت فوق العاده محل خدمت باتغييرمحل خدمت مستخدم ،قابل پرداخت است هرچندكه محل سكونت تغييرنكرده باشد.تاريخ 21/8/70 شماره دادنامه 112 كلاسه پرونده 70/107

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي - نظربه بند(ت )ازماده 39 قانون استخدام كشوري كه مقرر مي دارد"فوق العاده محل خدمت كه فقط به مستخدميني كه محل جغرافيائي خدمت آنان تغييرمي كندحداكثربه مدت پنجسال درهرمحل قابل پرداخت است . وباتوجه به ماده 5 ازتصويبنامه شماره 37724-8/10/53 هيات وزيران و اينكه كارمندان بانكهانيزمشمول بنديادشده هستندوباعنايت به اينكه پرداخت فوق العاده مذكورمشروط ويامقيدبه تغييرمحل سكونت مستخدم نگرديده است عليهذادادنامه شماره 255 مورخه 18/3/1370صادره ازهجدهم كه متضمن معناومفهوم فوق است موافق قانون تشحيص مي گردد.اين راي طبق قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
تاريخ 21/8/70 شماره دادنامه 112 كلاسه پرونده 70/107

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي زين العابدين حسن پور
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب نهم وهجدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف - شعبه هجدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/1403 موضوع شكايت آقاي محمدمبشربطرفيت :بانك ملي ايران وسرپرستي شعب استان مازندران بشرح دادنامه شماره 255مورخ 18/3/70 چنين راي صادرنموده است هرچنددرخصوص تغييرمحل جغرافيائي خدمت شاكي حكم وابلاغ اداري صادر نگرديده وتغييرمحل خدمت شاكي به لحاظ تصميم مديريت بانك به تغييرمحل سرپرستي بانك ملي ازشهرستان قائم شهربه شهرستان بابلسرتحقق يافته واين امرازمصاديق ماده 5 تصويبنامه هيات وزيران بشماره 37724 مورخه 8/10/53 است وعدم صدورحكم انتقال نيزنمي تواندموجب تضييع حقوق استخدامي كارمندگرددلهذاخكم به ورودشكايت شاكي والزام بانك طرف شكايت بصدورحكم تغييرمحل خدمت وپرداخت فوق العاده قانوني ازتاريخ تحقق تغييرمحل سرپرستي صادرواعلام مي شود.
ب -شعبه نهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/58 موضوع شكايت آقاي زين العابدين حسن پوربطرفيت :بانك ملي سرپرستي استان مازندران بخواسته 10% فوق العاده محل خدمت بشرح دادنامه شماره 288-8/5/70چنين راي صادرنموده است :هدف ازوضع فوق العاده محل خدمت جبران هزينه هاي ناشي ازسكونت درمحل جديدبه واسطه تغييرمحل جغرافيائي خدمت مستخدم بانك بدون اينكه الزامامتضمن تغييرمحل سكونت اوباشدوبراي طي مسافت بين محل سكونت ومحل خدمت ازسرويس دولتي استفاده كندموافق هدف مقرردر تبصره ماده 31 آئيننامه استخدامي مشترك كاركنان بانكهانيست وشكايت ردمي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان ،تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 946 تا947
روزنامه رسمي شماره 13696-22/12/1370
1

112 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1370/12/22 :تاريخ ابلاغ 1370/08/21 :تاريخ تصويب
قولنامه
تقويم خواسته
نسب
معامله شرطي
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران