آراء هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري بايد مبتني بردلائل متقن و معتبر و ضوابط شرعي و قانوني باشد.تاريخ 24/12/68 شماره دادنامه 119 كلاسه پرونده 68/16

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
آراءصادره ازهيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري علي القاعده بايد مبتني بر دلائل متقن و معتبر و ضوابط شرعي و قانوني باشدوصدورراي بدون رعايت قاعده فوق الذكركه ازاصول بديهي داوري مي باشد موافق مقررات وموازين قانوني نيست .بنابراين دادنامه شماره 31- 31/1/67 صادره ازشعبه 12 ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است مطابق باموازين قانوني تشخيص مي گردد.اين راي وفق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع لازم الاتباع است
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
تاريخ 24/12/68 شماره دادنامه 119 كلاسه پرونده 68/16
شماره ه/68/16 27/5/1369

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي علي محمدگودرزي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 11و12 ديوان عدالت اداري
مقدمه - الف - شعبه يازدهم دررسيدگي بپرونده كلاسه 65/511 موضوع شكايت آقاي علي محمدگودرزي بطرفيت :هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري آموزش وپرورش استان لرستان بشرح دادنامه شماره 272-14/4/66 چنين راي صادرنموده است :اشكالي ازحيث رعايت مقررات وضوابط قانوني برراي موراعتراض بنظرنمي رسدفلذاشكايت نامبرده عيرواردمي باشد.
ب شعبه دوازدهم دررسيدگي بپرونده كلاسه 64/927 موضوع شكايت آقاي حبيب الله رهبربطرفيت :هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري آموزش وپرورش استان لرستان بخواسته :اعتراض به راي شماره 775-23/10/64 هيات بدوي بشرح دادنامه شماره 31-31/1/67 چنين راي صادرنموده است :با عنايت به اينكه شاكي درتمام مدافعات خوداتهام وارده راتكذيب كرده و خودرافردي مومن به نظام جمهوري اسلامي وروحانيت معرفي نموده است و نامه اي كه بعنوان اطلاعات 36ميليوني عليه آقايان علي محمدگودرزي و حبيب الله رهبرنوشته شده فاقدامضاءومشخصات اظهاركننده مي باشدكه از نظرقضائي ارزش واعتبارقانوني ندارد.عليهذاضمن رداظهارات نماينده اداره طرف شكايت در29/9/66 حكم به نقض راي شماره 775-23/10/64 صادره ازهيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري آموزش وپرورش لرستان و رسيدگي مجدددرهيات جانشين صادرواعلام مي گردد.بااعلام تعارض آراء مذكورازسوي آقاي عليمحمدگودرزي ،هيات عمومي ديوان درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان ، تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13258-18/6/1369
مجموعه قوانين سال 1300 صفحه ... تا...

119 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1369/06/18 :تاريخ ابلاغ 1368/12/24 :تاريخ تصويب
جعاله
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران